Introduction

         เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หมายถึง ระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน  การเพาะปลูก  และการเลี้ยงสัตว์  การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค  ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ  ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ

          · ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิต  ลดการพึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเพื่อการเกษตร  ทั้งปุ๋ยและสารป้องกันกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช
          · ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และหาสิ่งทดแทนตลอดจนนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่  เช่น  ที่ดิน(ดิน) น้ํา  และ  สิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างของดิน  และความหลากหลายทางชีวภาพ
          · ความยั่งยืนด้านสังคมด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น  อย่างน้อยสําหรับเทคนิคการเกษตรบางประเภท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม

          Subject Guide หรือคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ได้รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจสำหรับผู้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน โดยประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่แนะนำ เช่น หนังสือ บทความจากวารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
 
Subject Specialist
Picture: Supakorn Moulanont

Supakorn Moulanont
Information Specialist
Tel: 022182935