Introduction

 

header
คู่มือแนะนำแหล่งสารสนเทศและการค้นคว้าสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture or Organic Farming) เพื่อการค้นคว้าวิจัย

เป็นคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เกษตรอินทรีย์ หลากหลายประเภท อาทิเช่น หนังสือ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา เป็นต้น
 

เนื้อหาที่ครอบคลุม
 

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) หมายถึง

ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

(นิยามโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
 

ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศและผู้คน เกษตรอินทรีย์อาศัยกระบวนการทางนิเวศ โดยพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(นิยามโดย สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(International Federation of Organic Agricultural Movements-IFOAM))


ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Download Subject Guide
 

Subject Specialist
Picture: Supakorn Moulanont

Supakorn Moulanont
Information Specialist
Tel: 022182935