Introduction

ขอบเขตเนื้อหา
 
          คู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ  หรือ  Subject Guide  เรื่อง  “หนังสือนิยาย/นิทานภาพ (Graphic novel & Comics,  graphic novel, trade comics)  จัดทำขึ้นจากความต้องการของอาจารย์ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  คณะอักษรศาสตร์  เป็นคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศในประเด็นเกี่ยวกับ ''นิยายภาพ'' หรือ  “บทประพันธ์ ”  ไม่ว่าจะร้อยแก้วหรือร้อยกรองอันมีภาพประกอบเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องเป็นหลัก  โดยเน้นการน าเสนอภาพในลักษณะการ์ตูนมาใช้ ในการดำเนินเรื่องเป็นหลัก
 
          สำหรับเนื้อหาหลักของคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศนี้  ได้รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ Graphic novel & Comics ไว้ หลากหลายประเภท ได้แก่  ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง หนังสือ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ  Comic versus graphic novel, From comic strips to comic books, The academic study of comics, The first graphic novels,  The graphic novel grows up,  The future of the term  ตลอดจนรายชื่อหนังสือนิยายภาพยอดเยี่ยม

ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Subject Specialist
Picture: Rabiab Sangchantr

Rabiab Sangchantr
Librarian
Tel: 022182936