Introduction

ขอบเขตเนื้อหา

            คู่มือแนะนำแหล่งสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ ประกอบด้วย จำนวนภาษา ชื่อภาษา และกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประเพณี สังคม วัฒนธรรมและภาษา โดยราชบัณฑิตยสถาน[1] ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์

คำค้น
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น
ภาษาไทย -- ไทย
เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ -- ไทย
ชาติพันธุ์วิทยา -- ไทย
ไทลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชาติพันธุ์วิทยา -- ไทย (ภาคเหนือ)
กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาษาถิ่นเหนือ
Thai language -- Dialects
Thai language -- Thailand, Northern
Ethnicity -- Thailand, Northern
Ethnology -- Thailand, Northern
All Items by Source

Books / Book Chapters

"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติ
Print Location: Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld. - ท DS523.4.T35 จ271ค
Author : เจีย, แยน จอง
Title : "คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา / เจีย แยนจอง ; [สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ]
Imprint : กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Edition : พิมพ์ครั้งที่ 1
ISBN 9743234845
Note :แผนที่แสดงบ้านเมืองต่างๆ ทางตอนใต้ของจีน -- ไทเดิม : ชนเผ่าตระกูลภาษาไทยในภาคใต้ของจีน ; ต้นตอวัฒนธรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดคนไท ; หลักฐานเรื่องบรรพบุรุษคนไทอพยพมาจากประเทศจีน ; ข้อสังเกตบางประการในการศึกษาเรื่องไป่เยว่ ; ไทยจีนเป็นพี่น้องกันตั้งแต่สมัยโบราณกาล ก่อนก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย : ศึกษาในกรณีอิทธิพลจันโบราณในวัฒนธรรมไทเดิม ; ความเป็นมาของชื่อขุนเจืองและท้าวเจือง -- จ้วง : ชนเผ่าจ้วงในจดหมายเหตุจีน ; วัฒนธรรมข้าวและการจัดระเบียบสังคม : ศึกษากรณีระบบไพร่ในอดีตของชนเผ่าภาษาตระกูลไท มณฑลกวางสีและกุ้ยโจว -- ไทใต้คง : แคว้นใต้คง : ถิ่นไทเหนือในยูนนาน ; ภูมิหลังของไทใต้คงและเส้นทางคมนาคมสมัยโบราณ -- สิบสองพันนา : ความเป็นมาของวัฒนธรรมโบราณในล้านนา-สิบสองพันนา ; พุทธศาสนากับวิถีชีวิตชาวพุทธไทลื้อในสิบสองพันนา ; ผีเรือนและเสื้อบ้านเสื้อเมืองของไทลื้อสิบสองพันนา ; ไทลื้อสิบสองพันนาก่อนเปลี่ยนการปกครอง ; ระบบการปกครองของสิบสองพันนา ; อิทธิพลภาษาจีนในภาษาไทลื้อสิบสองพันนา ; ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทเดิม : กรณีศึกษาวัฒนธรรมไทลื้อสิบสองพันนา ; สถานภาพการศึกษาวัฒนธรรมไทลื้อของวงวิชาการจีน -- สุโขทัย : สาเหตุที่ชาวสุโขทัยเรียกชื่อวันและปีของจีนว่าเป็นของไทย : ศึกษาแหล่งกำเนิดของคนไทยจากจารึกสุโขทัย ; จากสือดิบผู้จ่อง ถึงลายสือไท พ่อขุนรามฯ ข้อคิดจากสือจ่อง ; พินิจคำว่า เสียน เสียม เซียม สยาม
"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติ
Print Location: Central Library - 959.3 จ784ค
30 ชาติในเชียงราย
Print Location: Thailand Information Center - 65837
Author : บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
Title : 30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
Imprint : กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547.
ISBN 9747236052
30 ชาติในเชียงราย
Print Location: Arts Library - DS569 บ243ส
30 ชาติในเชียงราย
Print Location: Central Library - 305.89591 บ424ส
การใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่แสดงภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
Print Location: Thailand Information Center - 50348
Title : การใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่แสดงภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ ห้องประชุม (Conference Room) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : รายงานการสัมมนา / สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จัดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
Year : 2536
การใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่แสดงภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
Print Location: Central Library - 495.917 ก525
คนยองย้ายแผ่นดิน : การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ. 2348-2445)
Print Location: Fine & Applied Arts Library - DS570.W4 ส77ค 2540
Author : แสวง มาละแซม
Title : คนยองย้ายแผ่นดิน : การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ. 2348-2445) / แสวง มาละแซม
Imprint : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
ISBN 9745715816
คนยองย้ายแผ่นดิน : การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ. 2348-2445)
Print Location: Thailand Information Center - 54747
คนยองย้ายแผ่นดิน : การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ. 2348-2445)
Print Location: Arts Library - DS588.N ส287ค
คนยองย้ายแผ่นดิน : การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ. 2348-2445)
Print Location: Central Library - 305.8 ส969ค
รัฐชาติและชาติพันธุ์
Print Location: Central Library - 303.409593 ร352
Title : รัฐชาติและชาติพันธุ์
Imprint : เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่, [2552]
Contents : พหุวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม / อานันท์ กาญจนพันธุ์ -- การจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ : ปัญหาและข้อเสนอแนะ / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ -- พัฒนาการของการเกิด "พื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ชายแดนในภาคเหนือ" ของรัฐไทยสมัยใหม่มิติทางชาติพันธุ์บนเศรษฐศาสตร์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐอาณานิคมแห่งสยาม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ -- "ตลก" ในสื่อบันเทิง "ผู้ร้าย" ในข่าวอคติของ(ชน)ชาติ(ชน)ชั้น และความลักลั่นของวาทกรรม / สุภัตรา ภูมิประภาส
รายงานผลการวิจัย ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทย 4 ถิ่น : การศึกษาเชิงจำกัด
Print Location: Central Library : Chula Collection - อ 15 006342
Author : ชลิดา โรจนวัฒนวุฒิ
Title : รายงานผลการวิจัย ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทย 4 ถิ่น : การศึกษาเชิงจำกัด / โดย ชลิดา โรจนวัฒนวุฒิ
Year :  [กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2533
Note : ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
รายงานผลการวิจัย ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทย 4 ถิ่น : การศึกษาเชิงจำกัด
Print Location: Central Library - 495.917 ช251ร
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยลื้อ
Print Location: Arts Library : Reference Collection - อ DS570.T53 ส16สล 2541
Author : สมใจ แซ่โง้ว
Title : สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยลื้อ / สมใจ แซ่โง้ว, วีระพงศ์ มีสถาน
Imprint : นครปฐม : สำนักงานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
ISBN 9746614215
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยลื้อ
Print Location: Central Library - 305.895919 ส237ส
เธอคือ เตหน่ากู
Print Location: Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld. - KIT ML1015.T5 ส247ร 2554
Author : สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
Title: เธอคือ เตหน่ากู / สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ; ร่วมจัดทำโดย ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนาชีวิตและสังคม บ้านเซเวียร์ ; บรรณาธิการภาษาไทย มาลี สิทธิเกรียงไกร ; บรรณาธิการภาษาปกาเกอะญอ ถาวร กัมพลกูล
Imprint : เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Edition : พิมพ์ครั้งที่ 1
ISBN 9789746725927
แนวทางการศึกษาชาติพันธุ์ 3 สมัย
Print Location: Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld. - DS569 ฉ173น
Author : ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
Title : แนวทางการศึกษาชาติพันธุ์ 3 สมัย / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
Imprint : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546
Edition : พิมพ์ครั้งที่ 2
Note : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่องชาติและชาติพันธุ์ วันที่ 26-28 มีนาคม 2546 จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
แนวทางการศึกษาชาติพันธุ์ 3 สมัย
Print Location: Political Science Library - 305.8 ฉ179น
ไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน
Print Location: Architecture Library - 305.89591 ท959
Title : ไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint : เชียงใหม่ : สถาบัน, 2551
ไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน
Print Location: Central Library - 305.89591 ท959
ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท
Print Location: Architecture Library - 305.89591 ท973
Title : ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint : เชียงใหม่ : สถาบัน, 2551
Contents : ไทลื้อคือใคร และอยู่ที่ไหน -- ตำนานสิบสองปันนา ความเป็นมาและเป็นไปของชาวไทลื้อ -- เรือนไทลื้อ -- ไทลื้อ กับพุทธศิลป์ที่ไร้มารยา -- พิธีกรรมและความเชื่อ -- คัมภีร์ของชาวไทลื้อ – เส้นสายลายทอของไทลื้อ
ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท
Print Location: Central Library - 305.89591 ท973

Articles

ลักษณะภาษายองที่บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Print Location: -
Author : คณะนักศึกษาปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2541
Title : ลักษณะภาษายองที่บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The Description of Yong Dialect at Bann Sri Muang Yu,Tambon Viang Yong,Amphoe Muang,Changwat Lampun / คณะนักศึกษาปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2541
Year : 2543
Journal :ภาษาและภาษาศาสตร์ 18,2(ม.ค.-มิ.ย. 2543),17-57
ISSN 0857-1406
ลำพัง? ในลำพูน : กระบวนการสร้าง "ยอง" ให้ "เป็นอื่น"
Print Location: -
Author : อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย
Title : ลำพัง? ในลำพูน : กระบวนการสร้าง "ยอง" ให้ "เป็นอื่น" / อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย
Year : 2553
Journal : วิภาษา 4,6(1 พ.ย.-15 ธ.ค. 2553),70-79
ISSN 1905-8462

Databases

ERIC
   The world's largest source of education information involved in a variety of disciplines dating back to 1966. The database provides free access to more than 1.2 million bibliographic records of journal articles and other education-related materials included in the Current Index of Journals in Education and Resources in Education Index. For documents available electronically, links are provided to more than 100,000 full-text documents  
    เป็นฐานข้อมูลหนึ่งภายใต้แพลตฟอร์มของ EBSCO host ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการศึกษา มีบทความและFull text จากวารสาร the Current Index of Journals x in Education and  Resources in Education Index
URL : http://eric.ed.gov/
JSTOR Some full text available
JSTOR  is a digital archive of core journals in the humanites, social sciences, and sciences. It provides full-text searches of digitized (scanned) back issues of several hundred well known journals, some dating back more than two hundred years
   เป็นฐานข้อมูลบทความจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมทั้งหนังสือ เอกสารและวัสดุที่มีคุณค่าทางวิชาการ ครอบคลุมสหสาขาวิชา อาทิเช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา ศิลปะ ดนตรี ปรัชญาและศาสนา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
URL : http://www.jstor.org

Theses / Dissertations

การศึกษาคำเรียกการทำอาหาร ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ Some full text available
Author : โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน
Title : การศึกษาคำเรียกการทำอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน = An ethnosemantic study of cooking terms in Northern Thai / Kosin Panyaatisin
Note : วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
การศึกษาคำเรียกการทำอาหาร ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
Print Location: Arts Library : Thesis - วพ. ภาษาศาสตร์
การศึกษาคำเรียกการทำอาหาร ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
Print Location: Central Library : Thesis - 520049
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ
Print Location: Political Science Library : Thesis - วส 285
Author : จารุวรรณ พรมวัง
Title : การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ / จารุวรรณ พรมวัง = Some cultural change of Tai Lue / jaruwan Promwung
Year : 2536
Note : วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน Some full text available
Author : เพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์
Title : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน / เพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ = The relationship between language and ethnicity in Lamphun province / Penchan Panrerk
Note : วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ISBN 9741771037
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน
Print Location: Arts Library : Thesis - วพ. ภาษาศาสตร์
ระบบเสียงภาษายองซึ่งพูดในจังหวัดลำพูน : การศึกษาเปรียบเทียบแบบร่วมสมัย
Print Location: Arts Library : Thesis - วพ. ภาษาศาสตร์
Author : วิสุทธิระ เนียมนาค
Title : ระบบเสียงภาษายองซึ่งพูดในจังหวัดลำพูน : การศึกษาเปรียบเทียบแบบร่วมสมัย / วิสุทธิระ เนียมนาค = Lamphun Yong phonology : a synchronic comparative study / Wisuttira Neamnark
Note : วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
ระบบเสียงภาษายองซึ่งพูดในจังหวัดลำพูน : การศึกษาเปรียบเทียบแบบร่วมสมัย
Print Location: Thailand Information Center : Thesis - 39689

Dictionaries

พจนานุกรมภาษาไตยอง - ไทย และไทย - ไตยอง ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Print Location: Central Library : Reference Collection - 495.913 ส193พ
Author : สนม ครุฑเมือง
Title : พจนานุกรมภาษาไตยอง - ไทย และ ไทย - ไตยอง ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / สนม ครุฑเมือง และคณะ
Imprint : ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2553
พจนานุกรมภาษาไทย-ละว้า
Print Location: Central Library : Reference Collection - 495.939591 ส247พ
Author : สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง
Title : พจนานุกรมภาษาไทย-ละว้า = Thai-Lawa dictionary / สุริยา รัตนกุล และ ลักขณา ดาวรัตนหงษ์
Imprint : [นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
พจนานุกรมภาษาไทยเปรียบเทียบ กรุงเทพ เชียงใหม่ ไทยลื้อ ไทยดำ
Print Location: Central Library : Reference Collection at Stack - 495.917 ช612พ
Title : พจนานุกรมภาษาไทยเปรียบเทียบ กรุงเทพ เชียงใหม่ ไทยลื้อ ไทยดำ
Imprint : เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525
พจนานุกรมลานนาไทย
Print Location: Central Library : Reference Collection at Stack - 495.917 ม126พ
Author : มณี พยอมยงค์
Title : พจนานุกรมลานนาไทย / มณี พยอมยงค์
Imprint : ลำปาง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, [25--]
ศัพทานุกรมไทย-คำเมือง : ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ- มูเซอดำ
Print Location: Arts Library : Reference Collection - PL4193 ศ216
Title : ศัพทานุกรมไทย-คำเมือง : ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ-มูเซอดำ / ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
Imprint : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
ISBN 9745818364
ศัพทานุกรมไทย-คำเมือง-ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ-มูเซอดำ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวชนบท
Print Location: Central Library - 495.91395919 ศ337
Title : ศัพทานุกรมไทย-คำเมือง-ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ-มูเซอดำ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวชนบท / ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
Imprint : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
Edition :  พิมพ์ครั้งที่ 2
ISBN 9745818364
ศัพทานุกรมไทย-คำเมือง-ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ-มูเซอดำ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวชนบท
Print Location: Central Library : Chula Collection - อ 20 004239 2535

Organizations

งานวิจัยชาติพันธ์ในประเทศไทย
งานวิจัยชาติพันธ์ในประเทศไทย. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332
เว็บไซต์ : http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทรศัพท์:053 511 186
ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา)
สวนล้านนา ร.๙ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เว็บไซต์ : http://chiangmaitribalmuseum.blogspot.com/
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 66 (0) 2800-2308 - 14 แฟกซ์ : 66 (0) 2800-2332
เว็บไซต์ : http://www.lc.mahidol.ac.th/2015/th/index.htm
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่: 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:053 942 561 โทรสาร : 053-942-572
เว็บไซต์ : http://www.sri.cmu.ac.th/sriweb/th/home.php
โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา
โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ : http://www.sri.cmu.ac.th/ethnictai/index.htm

Researcher / Faculty / Person as Information Source

ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
Professor Department of Linguistics
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Bangkok, 10330, Thailand
Phone: 0894448418
Home Address:
38 Ladprao 56, Bangkok, Thailand 10310
Phone: 0894448418; Fax: 029338378
Email: Amara.Pr@chula.ac.th; amaraprasithrathsint@hotmail.com
ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ
Print Location: -
ภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ลำพูน กรมศิลปากร
- ผลงานรวมเล่มทางวรรณกรรม กวีนิพนธ์
- ผลงานด้านปกิณกะสถาปัตย์
- ผลงานวิชาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี
     -ปริวรรตภาษาชื่อบ้านนามเมือง:สืบค้นความหมายถ่ายทอดอักขระ ของคำว่า “หริภุญไชย-ลำพูน”
     -โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
 

Web Sites / Web Pages

CU Reference Database
CU Reference Database
ครอบคลุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานวิทยทรัพยากรมีให้บริการแก่ประชาคมจุฬาฯ ทั้งวารสาร ฐานข้อมูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ : http://www.car.chula.ac.th/curef-db/
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ : ความหมายและการเรียกชื่อ
ฐานข้อมูลวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ : ความหมายและการเรียกชื่อ
เว็บไซต์ : http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/more_information.php
ชนกลุ่มน้อยเผ่าสำคัญในประเทศไทย
อ.วันเพ็ญ. ชนกลุ่มน้อยเผ่าสำคัญในประเทศไทย
เว็บไซต์ : http://social.thepbodint.ac.th/topmenu.php?c=listknowledge&q_id=145
ชนกลุ่มน้อยในล้านนา
Barlow, Joel . ชนกลุ่มน้อยในล้านนา
เว็บไซต์ : http://www.chiangraiprovince.com/guide/index.php?page=th12&lan=th
ชนเผ่า ต่าง ๆ ในภาคเหนือ
มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต. ชนเผ่า ต่าง ๆ ในภาคเหนือ
เว็บไซต์ : http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=260.0
ชาวเขา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ. ชาวเขา
เว็บไซต์ : http://chm-thai.onep.go.th/chm/mountain/detail/hilltri_01.html
ชาวเขาเผ่าต่างๆ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ
เว็บไซต์ : http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/akha.html
ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย Some full text available
    เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศอันเป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวบรวมผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล
    สามารถสืบค้นทรัพยากรประเภท วิทยานิพนธ์/งานวิจัย  เกี่ยวกับ คำยืมในภาษาไทย ได้จากฐานข้อมูล CUIR และ download full-text ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ผ่าน VPN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ฐานข้อมูลวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เว็บไซต์ : http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/articles.php
ภาษาถิ่นคิดสนุก
ทิภากร อ่อนอิ่มสิน. ภาษาถิ่นคิดสนุก
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/monokna/phakh-henux
ภาษาถิ่นเหนือ
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ภาษาถิ่นเหนือ
เว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา
เว็บไซต์ : http://www.sri.cmu.ac.th/ethnictai/index.htm
ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ : http://chiangmaitribalmuseum.blogspot.com/
สังคมไทยในภาคเหนือ
ดุจฤดี คงสุวรรณ์. สังคมไทยในภาคเหนือ
เว็บไซต์บ้านจอมยุทธ : http://www.baanjomyut.com/library_2/development_of_society/13.html
สังฆมณฑลเชียงใหม่. Ethnic group
สังฆมณฑลเชียงใหม่. Ethnic group
เว็บไซต์ : http://www.cmdiocese.org/th/ethnic

Multimedia

ชาติและชาติพันธุ์ : วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน
Print Location: Arts Library : Audio-Visual Collection - CD 354 Tha
Title : ชาติและชาติพันธุ์ : วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน
Imprint : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, 2546
Contents : แผ่นที่ 1. สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จและกล่าวเปิดงาน ปาฐกถาเรื่อง Global Movements of Crops Since the Age of Discovery and Changing Culinary Cultures -- แผ่นที่2. สมเด็จพระเทพรัตน์ฯเสด็จชมนิทรรศการและเสด็จกลับ -- แผ่นที่3. การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและความรู้พื้นถิ่นในไทย เวียดนามและลาว /โดย จามรี เชียงทอง -- แผ่นที่4. เปรียบเทียบความเป็นไทยกับความเป็นกรีก : ความสำคัญทางแนวคิดทางมานุษยวิทยาในชีวิตประจำวัน /โดย ไมเคิล เฮิร์ซเฟลด์ ฮาร์วาร์ด อเมริกา -- แผ่นที่5. เผ่าพันธุ์ในสุวรรณภูมิ การสำรวจองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนสองฝั่งโขง /โดย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับชนกลุ่มไทในประเทศไทย /โดย วชิราภรณ์ วรรณดี -- ชนชาติไทในประเทศเวียดนาม ชาติพันธุ์ไทยในประเทศเวียดนาม : กรณีไทแดง /โดย สุมิตร ปิติพัฒน์ -- แผ่นที่7. ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทกับลาฮาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม / โดย เจิ่น ฮู เชิ่น จิ่น เดียว ถิ่น ล่ามแปลเวียดนาม-ไทย -- แผ่นที่8. ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคนเมือง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเมืองไทย /โดย เหงียน ดิว เทียว การแปลงผ่านอุตลักษณ์ชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม /โดย พิเชษฐ สายพันธ์ พันธ์ -- แผ่นที่9. ตำนานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง : การสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ของไทพวนและผู้ไทในประเทศไทย /โดย ปฐม หงษ์สุวรรณ พิธีกรรมกับพรมแดนทางชาติพันธุ์ข่า(มุ) : กรณีศึกษาสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง /โดย นเรศ นเรศ แปลงสาร -- แผ่นที่10. วัดสรพงศ์ตัวตนของคนยวนสีคิ้ว : เรื่องเล่าและกระบวนการต่อรองอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชายไทยวน /โดย สุริยา สมุทรคุปติ์ ศิราพร ณ ถลาง ดำเนินรายการฉาย VDO การแสดงของกระเหรี่ยง -- แผ่นที่11. การแสดงทางชาติพันธุ์ VDO การแสดง"จ่า"ของชาวกระเหรี่ยง /โดยนฤมล อรุโณทัย - - แผ่นที่12. แนวทSaving Little Atsu : Trafficking Myths and Migration Realities on the Thai-Burma Frountier / โดย เดวิท ไฟน์โกลด์ (David A. Feingold) หน่วยงานด้านวัฒนธรรม UNESCO อาข่า-ละว้า-อาหม / โดย ชลธิชา สัตยาวัฒนา -- แผ่นที่ 14. การฟื้นฟูและสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาว อาข่า ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน / โดย ปนัดดา บุณยสาระนัย การเมืองว่าด้วยเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของไทอาหม / โดย ดำรงพล อินทร์จันทร์ -- แผ่นที่ 15. ชาติพันธุ์ละว้า (ก๋อง) : การเสื่อมสลาย การดำรงอยู่และการฟื้นฟู / โดย มยุรี ถาวรพัฒน์ -- แผ่นที่ 16. Gender, Popular Culture, Ethniccity and Nationalism / โดย เพอร์นิมา แมนกิคาร์ (Purnima Mankekar) การแพทยืเชิงชาติพันธุ์ (ประชุมกลุ่มย่อย) เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ พันธุกรรม : ความรู้และอำนาจทางการแพทย์กับการสร้างความเป็นอื่น / โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ มาลี สิทธิเกรียงไกร -- แผ่นที่ 17. ชาติพันธุ์ รัฐเวชกรรมและการแพทย์สัญชาติไทยในชุมชนม้ง / โดย ราตรี ปิ่นแก้ว  มุสลิม ราชการ และการแพทย์ : พลวัตของอำนาจ ชาติพันธุ์ และพหุลักษณ์ทางการแพทย์ ในชุมชนอิสลาม / โดย วรัญญา เพ็ชรคง -- แผ่นที่ 18.- แผ่นที่ 19. ชาติพันธุ์ในสายตานักมานุษยวิทยา / โดย อมรา พงศาพิชญ์ , ชยันต์ วรรธนะภูติ และ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี -- แผ่นที่ 20. ประชุมรวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - แผ่นที่ 21.- แผ่นที่ 22. การประชุมกลุ่มย่อย สืบจากซาก แนวทางการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีของกลุ่มชนบนที่สูง / โดย เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์  -- แผ่นที่ 23. การประชุมย่อยเราคือศูนย์กลางของโลกและจักรวาล : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และการเกี่ยวข้องปะทะกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณพรมแดนจีน-ทิเบต / โดย กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์  ความหลากหลายของภาษาและชาติพันธุ์ : ทรัพยากรล้ำค่าหรือปัญหาที่แก้ไม่ตก / โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์ - แผ่นที่ 24. อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ : วิธีศึกษาภาษาเพื่อเข้าถึงระบบปริชานของมนุษย์ / โดยอมรา ประเสริฐสินธุ์ เริ่มการประชุมย่อย ครอบครัว บทบาททางเพศภาพและอำนาจชายเป็นใหญ่ : ชีวิตน้อยๆของหญิงชาวอิวเมี่ยน (เย้า) ในเมืองใหญ่ / โดย วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ - แผ่นที่ 25. ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม : ชุมชนและเครือญาติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกรณีศึกษามุสลิมชานเมืองกรุงเทพฯ พหุลักษณ์ชาติพันธุ์ : บางกรณีของคนชายขอบกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม / โดย มนตรา พงษ์นิล - แผ่นที่ 26.- แผ่นที่ 27 แนวคิดคนพลัดถิ่นกับการศึกษาชาติพันธุ์ / โดย ฐิรวุฒิ เสนาคำ คนพลัดถิ่น : คนเนปาลในไทย / โดยพระอนิลมาน ธมมสากิโย วัฒนธรรมลื้อสมัยนิยมในชุมชนอินเดีย / โดย วิริยะ สว่างโชติ - แผ่นที่ 28.- แผ่นที่ 29. คนกับอัตลักษณ์ : การแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวญัฮกุร์ / โดย อภิญญา บัวสรวงและคณะ บทบาทของชาติพันธุ์เปอร์เซียนในสังคมไทย อดีตและปัจจุบัน / โดย ธีรนันท์ ช่วงพิชิต - แผ่นที่ 30. ชุมชนชายแดน ฉันมองไม่เห็นเส้นพรมแดน : พรมแดนไทย - พม่า / โดย สิริพร สมบูรณ์บูรณะ การศึกษาเมืองชายแดนบริเวณแม่สอดและแม่สาย / โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ แปลงความทรงจำ "ไต" สร้างความเป็น "ไทย" / โดย นิติ ภวัตรพันธุ์ - แผ่นที่ 31. ตำนาน - พิธี - เวที - ละคร 1 พิจารณาความเป็นกะเหรี่ยงจากการแสดง "จ่า" / โดย ขวัญชีวัน บัวแดง - แผ่นที่ 32. การแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านพิธีกรรม : กรณีศึกษาชาวกระเหรี่ยง บ้านด่าน ตำบลดอนสันแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง / โดย เฉลิมชนนม์
พันแสงรุ้ง
Print Location: Central Library : Audio-Visual Collection - CDG 004067
Title : พันแสงรุ้ง : ชุดไทยใหญ่ ไทลื้อ/ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ; นิรมล เมธีสุวกุล พิธีกร
Imprint : นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2553
Edition : พิมพ์ครั้งที่ 1
Note :จากรายการ พันแสงรุ้ง ทีวีไทย
Contents :แผ่น 1 : ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ไทใหญ่ ; จ้าดไต...มหรสพแห่งความสุข ; ภาษาไทใหญ่ -- แผ่นที่ 2 : แรงงานข้ามชาติไทใหญ่ ; อัตลักษณ์ไทลื้อ ; ผ้าทอไทลื้อเชียงของ
Note :ไทใหญ่ หรือที่เขาเรียกตัวเองว่า "คนไต" เคยอยู่เป็นรัฐอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวินและบริเวณที่ราบสูงฉานมาแต่เดิม เมื่ออังกฤษปกครองพม่า รัฐไทใหญ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในชื่อว่า รัฐฉาน ไทใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะได มีความคล้ายคลึงกันในทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมบางประการกับชาวล้านนา ความสัมพันธ์เป็นแบบฉันมิตรใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก   ไทลื้อ พี่น้องตระกูลไทกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าทอ ที่บอกเรื่องราว ภูมิปัญญาและความสามารถ มีคุณค่าทั้งในเชิงศิลปะ และตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน คุณค่าของผ้าทอไทลื้อเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากเคยใช้ประจำวัน เปลี่ยนมาใช้ตามวาระโอกาส แต่ถึงอย่างนั้นผ้าทอยังคงมีความหมายกับคนลื้อ

Handbooks & Guides

คู่มือแผนที่ภาษาในประเทศไทย
Print Location: Central Library : Chula Collection - ภษ 15 001656
Author : เกนีย์, เจอรี
Title : คู่มือแผนที่ภาษาในประเทศไทย / โดย เจอรี เกย์นี, ธีระพันธ์ ล.ทองคำ
Imprint : กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาพื้นเมืองต่าง ๆ สถาบันศูนย์ภาษาอังกฤษ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2520
คู่มือแผนที่ภาษาในประเทศไทย
Print Location: Thailand Information Center - 37525
คู่มือแผนที่ภาษาในประเทศไทย
Print Location: Central Library : Reference Collection at Stack - 912.593 ก55ค
Subject Specialist
Picture: Samanya Tritippitak

Samanya Tritippitak
Librarian
Tel: 022182922