Jewely Design
Jewely Design

Subject Guide เรื่อง แฟชั่นและการออกแบบเครื่องประดับ (Jewely Design) เป็นคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นและการออกแบบเครื่องประดับ

ในคู่มือได้แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแฟชั่นและการออกแบบเครื่องประดับหลากหลายประเภท อาทิเช่น ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง หนังสือ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Download Subject Guide
Subject Specialist
Picture: Rabiab Sangchantr

Rabiab Sangchantr
Librarian
Tel: 022182936