All Items by Source

Books / Book Chapters

ประวัติศาสตร์เกาหลี จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่ / ไพบูลย์ ปีตะเสน
Print Location: 951.9 พ978ป 2555
ISBN : 9789742280871
Year : 2555
Content : ภาคที่ 1 : เกาหลียุคเริ่มแรกและสังคมเผ่าพันธุ์ในเกาหลี -- ภาคที่ 2 : สังคมเกาหลียุคโบราณ (ตอนที่ 1) -- ภาคที่ 3 : สังคมเกาหลียุคโบราณ (ตอนที่ 2) -- ภาคที่ 4 : สังคมเกาหลียุคกลาง -- ภาคที่ 5 : สังคมเกาหลียุคใหม่ (ตอนที่ 1) -- ภาคที่ 6 : สังคมเกาหลียุคใหม่ (ตอนที่ 2) -- ภาคที่ 7 : สังคมเกาหลียุคใหม่ (ตอนที่ 3) -- ภาคผนวก
note: Central Library
ประวัติศาสตร์เกาหลี : แผ่นดินแห่งความแตกแยก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน / วีระชัย โชคมุกด
Print Location: 951.9 ว844ป
ISBN : 9786167071855
Year : 2555
Content : ตำนาน ทันกุน วังกอม -- โกโชซอน อาณาจักรแห่งแรกของชาวเกาหลี -- อาณาจักรโกกูรยอ -- อาณาจักรแพคเจ -- อาณาจักรชิลลา -- อาณาจักรโครยอ หรือโคเรียว -- จักรวรรดิโชซอน -- จักรวรรดิเกาหลี – สงครามเกาหลี
note: Central Library 
ประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 : การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม / พิพาดา ยังเจริญ
Print Location: 951.9 พ699ป
ISBN : 9786167071855
Year : 2556
Content : ประวัติศาสตร์เกาหลีก่อนสมัยราชวงศ์โชซอน -- ประวัติศาสตร์เกาหลีปลายสมัยราชวงศ์โชซอน : การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม -- เกาหลี : การสร้างความเข้มแข็งและการแทรกแซงจากต่างชาติ -- ญี่ปุ่นกับการยึดครองเกาหลีเป็นอาณานิคม -- ชาตินิยมเกาหลี : การต่อสู้เพื่อเอกราช – เอกราชบนความแตกต่าง
note: Political Science Library
A history of Korea : from antiquity to the present / Michael J. Seth
Print Location: 951.9 S495H
ISBN : 9780742567160
Year : 2011
Content : The origins -- The period of the three Kingdoms, 4th century to 676 -- Late Silla, 676 to 935 -- Koryo, 935 to 1170 -- Military rulers and mongol Invaders, 1770 to 1392 -- The Neo-confucian revolution and the Choson State 1392 to the 18th Century -- Choson society -- Late Choson, Early 18th Century to 1876 -- Korea in the age of Imperialism, 1876 to 1910 -- Colonial Korea, 1910 to 1945 -- Division and War, 1945 to 1953 -- North Korea: recovery, transformation, and decine 1953-1993 -- South Korea: from poverty to prosperity, 1953 to 1997 -- South Korea: creating a democratic society, 1953 to 1997 -- Contemporary North Korea, 1993 to 2010 -- Contemporary South Korea, 1997 to 2010
note: Central Library
The history of Korea / Djun Kil Kim
Print Location: 951.9 K49H
ISBN : 0313332967
Year : 2005
Central Library – 951.9 K49H
Content : Timeline of Historical Events -- Introduction -- Early history -- Korean identity -- Medieval korea -- Korean tradition -- Modernization -- Japanese dominion -- House divided -- Notable people in the history of korea
note: Central Library 
A history of Korea : an episodic narrative / Kyung Moon Hwang
Print Location: 951.9 K49H
ISBN : 9780230205451
Year : 2005
Content : "A concise, lively history of Korea, which explores the richness of Korean civilization from the ancient era through to the jarring transformation that resulted in two distinctive trajectories through the modern world. Chapters flow both chronologically and thematically, covering themes such as identity, gender and family."
note: Central Library
The Park Chung Hee era : The transformation of South Korea / edited by Byung-Kook Kim and Ezrz F. Vogel
Print Location: 951.95043092 P235
ISBN : 9780674072312
Year : 2011
 Content : Introduction: the case for political history. -- Part 1 : Born in a crisis. -- Part 2 : Politics. -- Part 3 : Economy and society. -- Part 4 : International relations. -- Part 5 : Comparative perspective.
 
note: Political Science Library

Journals / Magazines

Journal of Asian Studies Restricted Resource Some full text available
Publisher    Association for Asian Studies
published for the AAS by Cambridge University Press
Frequency  : 4 Issue(s) per year  
ISSN            : 0021-9118 (print)
                      17520401  (Online)
Impact Factor (2013) : 0.742     
            The Journal of Asian Studies (JAS) has played a defining role in the field of Asian studies for over 65 years. JAS publishes the very best empirical and multidisciplinary work on Asia, spanning the arts, history, literature, the social sciences, and cultural studies. Experts around the world turn to this quarterly journal for the latest in-depth scholarship on Asia's past and present, for its extensive book reviews, and for its state-of-the-field essays on established and emerging topics. With coverage reaching from South and Southeast Asia to China, Inner Asia, and Northeast Asia, JAS welcomes broad comparative and transnational studies as well as essays emanating from fine-grained historical, cultural, political, or literary research and interpretation. The journal also publishes clusters of papers representing new and vibrant discussions on specific themes and issues.
 
Journal of Korean Studies Restricted Resource
Published by: Center for Korea Studies, University of Washington
Language   :  English
ISSN  :    0731-1613 (print)
                2158-1665  (E-ISSN)
 
              The Journal of Korean Studies is dedicated to quality articles, in all disciplines, on a broad range of topics concerning Korea, both historical and contemporary that take into account the literature in both Korean and English.

Articles

Immoral Rights: Korean Populist Collaborators and the Japanese Colonization of Korea, 1904-1910 / / Yumi Moon
Print Location: ddd
จากวารสาร American Historical Review
Vol. 118, Iss. 1, 2013, pages 20-44
Assession Number : 85708757
The article discusses Korean collaborators with the Japanese occupational forces in the protectorate of Korea between 1904 and 1910, notably the members of Ilchinhoe (Advance in Unity Society). The group was known for the majority of its members belonging to the Korean religion known as Tonghak (Eastern Learning), its erection of a railroad line from Northern Korea into Manchuria to transport Japanese troops involved in the Russo-Japanese War, its involvement in espionage against the Russians, its involvement in deposing the Korean Emperor Kojong, and their pro-Japanese sentiments. The group was outlawed shortly after Korea became a Japanese colony in 1910 as a matter of national security. Other topics include treason, immorality, and colonialism.
The Race and Racism Discourses in Modern Korea, 1890s-1910s / Vladimir Tikhonov Restricted Resource Some full text available
จากวารสาร Korean Studies
Vol. 36, 2012, pages 31-57
DOI: 10.1353/ks.2012.0008
        This article deals with the introduction of racial and racist discourses to Korea in the 1890s-1910s. The new, race-based taxonomic system overlapped with the pre-existing models of the worldwide civilizational hierarchy. Thus, the "barbarians" of the Confucian, China-centred world order evolved into the "savages," "aborigines," or "inferior races" essential for the new weltanschauung. Europeans, previously classified as "barbarians," were reclassified as preeminently civilized "White race," while at the same time being often regarded as an existential threat, both to Koreans and other "Yellow"—and generally all the non-White—people. On the other hand, the Japanese, previously seen as a troublesome, alien, and at best semicivilized neighbor, were reclassified as "fellow members of the Yellow race." This classificatory change had huge socio-political and cultural implications, since it appeared to legitimize both modern borrowings from and often even political and military collaboration with East Asia's new imperialist hegemon.
 

Databases

Wilson Center – Digital Archive
- Modern Korean history portal
- Database on inter-Korean relations
        The Modern Korean history portal is a learning and a research tool for students, educators, and professional historians interested in Korea and has been funded through the generous support of the Korea Foundation

Organizations

ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
   ศูนย์เกาหลีศึกษา เป็นศูนย์หนึ่งของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของนักวิชาการด้านเกาหลีศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ถึงบัดนี้นับเวลากว่า 25 ปี 
 

Researcher / Faculty / Person as Information Source

พิพาดา ยังเจริญ
 รองศาสตราจารย์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ข้อมูลติดต่อ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-218-4672
e-mail : Pipada.Y@Chula.ac.th

 
ไพบูลย์ ปีตะเสน
  
   
ข้อมูลติดต่อ : ศูนย์เกาหลีศึกษา
                         (Center for Korean Studies) 
​                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 
Subject Specialist
Picture: Saralee Songjumroen

Saralee Songjumroen
Librarian
Tel: 022182922