ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste

E-Waste เป็นขยะอีกชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ในธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วในชีวิตประจำวัน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แบตเตอร์รี่ และโทรศัพท์มือถือ ขยะเหล่านี้เป็นขยะที่อันตรายอาจจะมีสารเคมีรั่วไหลจนก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่มีการหาวิธีการกำจัดที่ดี ด้วยปัญหานี้หลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยเองได้มีหน่วยงานที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถกำจัดทำลายสารเคมีที่เป็นอันตรายออกไปได้แล้ว แต่วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยกันลดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะชนิดอื่นนั่นคือเราควรจะใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพื่อลดปัญหาขยะล้นโลกในอนาคต

 
All Items by Source

Books / Book Chapters

e-waste การรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีทางกายภาพ / เปรมฤดี กาญจนปิยะ
Print Location: 363.728 อ772, 363.728 อ772 c.2
กระบวนการรีไซเคิลซากแผ่นวงจรพิมพ์ทางกายภาพ -- การประยุกต์ใช้งานสารอโลหะหรือเรซินที่ได้จากการแยกซากแผ่นวงจรพิมพ์
ISBN 9786161201784

note: http://library.car.chula.ac.th/record=b1927074
Managing E-Waste in Developed and Developing Countries
Topics
 • Environmental Chemistry
 • Environmental Management
 • Ecotoxicology
 • Environmental Law/Policy/Ecojustice
 • Analytical Chemistry
 • Geochemistry
Keywords
 • E-waste
 • Extended producer responsibility
 • Informal waste processing
 • Recycling
 • Take-back 
 Print ISBN : 978-3-642-34571-5
Online ISBN : 978-3-642-34572-2
DOI : 10.1007/978-1-4614-5806-7
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
Print Location: 363.19 ค181, 363.19 ค181 c.2--- Central Library
บทนำ: มาตรการควบคุมขยะไฮเทค ; ระเบียบ RoHS -- วัสดุในวิศวกรรมไฟฟ้า : ชิ้นส่วนประเภทโลหะ ; ชิ้นส่วนประเภทโพลิเมอร์ ; ชิ้นส่วนประเภทเซรามิกและแก้ว -- แนวทางการทดแทนวัสดุ -- ตะกั่ว -- แคดเมียม -- โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (โครเมียม+6) -- ปรอท -- PBB และ PBDE -- สรุปสาระสำคัญของระเบียบ RoHS -- รายละเอียดและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ RoHS
ISBN 9742296065
note: http://library.car.chula.ac.th/record=b1716535
คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / ศึกษาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Print Location: 363.728 ค695--- Environmental Research Institute Library
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ISBN 9789742863470
note: http://library.car.chula.ac.th/record=b1807471

Theses / Dissertations

การลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / มณีรัตน์ ทรัพย์นภาพันธ์
Print Location: MK0157--- Chula Business School Library : Special Project
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ -- กรุงเทพฯ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ -- การจัดการ
note: โครงงาน (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
http://library.car.chula.ac.th/record=b1833208
พฤติกรรมการหลุดแยกของทองแดงจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากการลดขนาดด้วยเครื่องย่อยแบบลูกกลิ้งฟันเลื่อยและเครื่องบดแบบแท่งโลหะ / ชรัช ฉวีบุญยาศิลป์
Print Location: 541705
การรีไซเคิลโลหะมีค่าจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนที่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการในคัดแยกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์คือ ขั้นตอนการลดขนาด โดยทั่วไปเครื่องมือที่นำมาใช้ในการลดขนาดซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์คือ เครื่องย่อยแบบค้อนเหวี่ยงและเครื่องย่อยพลาสติก ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาสำหรับซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างเฉพาะเจาะจง ที่มีลักษณะมิติความกว้างยาวมากกว่าความหนามากและมีความอ่อนเหนียว อีกทั้งยังมีแผ่นทองแดงเคลือบอยู่ที่ผิวอีกด้วย จึงมีการออกแบบเครื่องย่อยชนิดใหม่คือ เครื่องย่อยแบบลูกกลิ้งฟันเลื่อย ซึ่งอาศัยหลักการใช้แรงตัดแบบเฉือน เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการลดขนาดซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาถึงการลดขนาดโดยเครื่องย่อยแบบลูกกลิ้งฟันเลื่อย ร่วมกับเครื่องบดแบบแท่งโลหะ ซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะถูกย่อยโดยเครื่องย่อยแบบลูกกลิ้งฟันเลื่อยสองตัว ที่มีระยะห่างของฟันเลื่อยที่แตกต่างกันที่ 4 และ 3 มิลลิเมตร ตามลำดับ จากนั้นนำเข้าสู่เครื่องบดแบบแท่งโลหะโดยใช้เวลาในการบดที่แตกต่างกัน ในแต่ละขั้นตอนการลดขนาด จะศึกษาพฤติกรรมการหลุดแยกของทองแดงโดยใช้วิธีการนับเม็ดเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การหลุดแยกของทองแดง การกระจายตัวของขนาดหลังการลดขนาดจะถูกวิเคราะห์โดยใช้ตะแกรงมาตรฐานและรูปร่าง ลักษณะหลังการบด ศึกษาโดยใช้การส่องกล้องจุลทรรศน์ และพฤติกรรมของกระบวนการลดขนาดจะศึกษาโดยใช้ฟังก์ชั่นการแตกหัก ซึ่งจากการทดลองพบว่า การกระจายตัวของขนาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการหลุดแยกของทองแดงจะอยู่ในช่วงขนาด 504-1001 ไมครอน และผลที่ได้จากการคำนวณฟังก์ชั่นการแตกหักพบว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับการทดลอง
Imprint:2554