Introduction
header
การจัดการวัฒนธรรม (Cultural Management) เป็นการศึกษาความสำคัญของวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ที่มีต่อวิถีชีวิต การศึกษา ระบบสังคม ค่านิยม วิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม รูปแบบการติดต่อสื่อสารจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

Subject guide เรื่อง การจัดการวัฒนธรรม ให้คำแนะนำในการสืบค้นสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องการจัดการวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Download Subject Guide
Subject Specialist
Picture: Samorn Praisri

Samorn Praisri
Librarian
Tel: 022182929