All Items by Source

Books / Book Chapters

กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสำนักพิมพ์ / มานิตย์ จุมปา
Print Location: 346.0482 ม453ก
2550
ISBN : 9789740318675
ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย / โดย พิศวาท สุคนธพันธุ์
Print Location: 346.0482 พ753ค
2552
ISBN : 9789742034900
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / ไชยยศ เหมะรัชตะ
2545
ISBN : 9742031355
ประวัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ -- ลักษณะทั่วไปแห่งลิขสิทธิ์ -- งานอันมีลิขสิทธิ์ -- การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ -- สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ -- อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ -- การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ -- การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ -- ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ -- สิทธิของนักแสดง
ลิขสิทธิ์ : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / วัส ติงสมิตร
Print Location: CL - 346.0482 ว455ล 2546
2546
ISBN : 9742031843
ลิขสิทธิ์ -- สิทธิของนักแสดง -- การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ -- คณะกรรมการลิขสิทธิ์ --ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ -- คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง -- พนักงานเจ้าหน้าที่ -- บทกำหนดโทษ -- คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เรียงพ.ศ. -- คำแปลภาษาอังกฤษของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537
 
ลิขสิทธิ์ : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองและการแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ / จิรศักดิ์ รอดจันทร์
Print Location: CL - 346.0482 จ513ล
2555
ISBN : 9786162691294
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายลิขสิทธิ์ ความหมายของลิขสิทธิ์และความสำคัญของลิขสิทธิ์ -- ความหมายและหลักเกณฑ์ของงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ -- การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ -- การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ -- การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ -- อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ -- การละเมิดลิขสิทธิ์ -- ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ -- สิทธิของนักแสดง -- การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ -- คณะกรรมการลิขสิทธิ์ -- ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ -- คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง -- พนักงานเจ้าหน้าที่ -- บทกำหนดโทษ -- ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ -- ภาระภาษีสำหรับผู้มีเงินได้จากลิขสิทธิ์

Theses / Dissertations

ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์กับความตกลงเขตการค้าเสรี / ศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
Print Location: 510469
Impacts of protection of technological protection measure for the protection of copyrights : comparison study of WIPO Copyright Treaty and FTAs 
2551
วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
แนวทางการใช้งานอย่างเป็นธรรมในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / ณัฐิกา นิตยาพร
Print Location: 491638
Fair use guideline for educational purposes under the Copyright Act of B.C. 1994 
2549
วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม เป็นหลักการจำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ประการหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์สามารถเข้าถึงหรือใช้งานลิขสิทธิ์ ที่อยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่เป็นการใช้อย่างเป็นธรรมโดยมิต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือจ่ายค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการดังกล่าวได้นำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยระบุองค์ประกอบทั่วไปไว้กว้างๆ ทำให้ยากต่อการพิสูจน์เมื่อผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ถูกฟ้องต่อศาล และทำให้เกิดความแตกต่างในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และบุคคลทั่วไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา วิจัยในเรื่องนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ในการใช้งานอย่างเป็นธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยได้ศึกษาหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ แนวทางของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ตลอดจนคำพิพากษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอสาระสำคัญสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และการกำหนดแนวทางของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของศาล และผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ในการบังคับใช้หลักการดังกล่าว
จากการศึกษาวิจัยพบว่า องค์ประกอบทั่วไปที่นำมาพิจารณาประกอบการกระทำเกี่ยวกับการศึกษาที่บัญญัติในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีความไม่ชัดเจน เนื่องจากมีรายละเอียดน้อยเมื่อเปรียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ ประกอบกับประเทศไทยยังไม่มีการประกาศใช้แนวทางของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ในเรื่องการใช้งานอย่างเป็นธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาเช่นในต่างประเทศ ทำให้ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเข้าใจองค์ประกอบดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 32 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธิ์ หลักการใช้งานอย่างเป็นธรรม กำหนดและประชาสัมพันธ์แนวทางแก่ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ในเรื่องการใช้งานอย่างเป็นธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา