บทนำ
meditation header

Subject Guide เรื่อง สมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย เป็นคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่มีการสอนและการปฏิบัติอยู่ในประเทศไทย

ในคู่มือได้แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท หลากหลายประเภท อาทิเช่น หนังสือ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Download Subject Guide
Subject Specialist
Picture: Tanach Boonjun

Tanach Boonjun
Librarian
Tel: 022182922