Introduction
header

          การทำสนธิสัญญาเบาริ่งระหว่างประเทศสยามและประเทศอังกฤษ เป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่ส่งผลกระทบการพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบัน ประเด็นหลักของสนธิสัญญาดังกล่าว คือ การค้า แต่สิ่งที่ได้ผลกระทบมิใช่เพียงระบบเศรษฐกิจประเทศสยาม (ชื่อในขณะนั้น) เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงระบบสังคม และอื่น ๆ สนธิสัญญานี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเปิดประเทศของสยาม และการเข้าสู่ระบบการค้าเสรี (Free Trade) อย่างแท้จริง อันส่งผลถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

          Subject guide นี้ รวบรวมรายชื่อแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสนธิสัญญาเบาริ่ง เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Subject Specialist
Picture: Kanokorn Kamolpetchara

Kanokorn Kamolpetchara
Librarian
Tel: 022182929