All Items by Source

Books / Book Chapters

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเป็นทางราชการระหว่างวันที่ 6-29 มิถุนายน พุทธศักราช 2510
Print Location: 92 ภฒ671 Central Library
กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2541
 
พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สันติภาพ หมู่มิ่ง วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2537
 
รวมข้อมูลพระราชกรณียกิจ ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยอ้างอิงเอกสารจากพระราชดำรัส รายงานของเอกอัครราชทูต โทรเลข หนังสือพิมพ์ บันทึกของผู้ตามเสด็จ และหมายกำหนดการต่าง ๆ

A century and a half of Thai-American relations / ed. by Wiwat Mungkandi, William Warren
Print Location: 327.593073 C397 International Information Center : American Studies
Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1982
 
Historical perspective : 1833-1940 -- Security syndrome : 1941-1975 -- Thai-American relations in the post-1975 period

Emin Rabad : a Noblemen from America = เอมิน ราบัด ขุนนางมาจากเมืองมะริกา / by Sukich Nimmanheminda
Print Location: 327.593 R643S Central Library : Rarebook Collection
Bangkok : Thai Watana Panich, 1958
Includes facsimile of the quardrilingual Thai-American Treaty of 1833

King Bhumibol Adulyadej visits the United States of America : a souvenir album
Print Location: 92 Bk575 Central Library : Thailand Collection
Bangkok : The Government Public Relations Department, 1995
Science and technology : the new dimension of Thai-American relations
Print Location: 327.593073 S416 Central Library : Thailand Collection
Bangkok : Technical and Foreign Relations Divisions, Ministry of Science, Technology and Energy, 1984?
Thai-American relations : in contemporary affairs / ed. by H.H. Indorf
Print Location: 327.593073 T364 Central Library : Thailand Collection
Singapore : Executive Pub., 1982
Thailand and the United States / F.C. Darling
Print Location: 327.593073 D221T Central Library : Thailand Collection
Washington, D.C. : Public Affaris Press, c1965
 
Contents: Early American-Thai relations -- American influence on the liberal government -- The return of military rule -- The impact of the Eisenhower administration -- The decline of triumvirate rule -- The revival of benevolent absolutism

Thailand domino by default? : the 1976 coup and implications for United States policy with an epilogue on the October 1977 coup / by W. Bradley [and others]
Print Location: 320.9593 Th364 Central Library : Thailand Collection
Ohio : Southeast Asia Program, Center for International Studies, Ohio Univ., 1978
Thailand in the Cold War / Matthew Phillips
Print Location: 327.593009045 P562T 2016
London : Routledge, 2016
 
Contents: "A theatre with two stages" : Jim Thompson's Thailand -- In and out of vogue : Dressing for progress before and after 1945 -- If not "great," then what? : Rethinking Thainess in post-war Bangkok -- Cultural spectacle, political authority and the subversion of Thai modernity -- The Tourist Organization of Thailand and Cold War propaganda -- It's a small world after all : Thailand's integration into free world culture

The Eagle and the elephant : 150 years of Thai-American relations / ed. by Vimol Bhongbhibhat, B. Reynolds [and] Sukhon Polpatpicharn, tr. by Napa Bhongbhibhat
Print Location: 327.9593073 E11 1982 International Information Center : American Studies
Bangkok : United Production, 1982
The eagle and the elephant : Thai-American relations since 1833 = ฟื้นความหลังไทย-อเมริกัน / edited by Vimol Bhongbhibhat ... [et al.] ; Translated by Napa Bhongbhibhat
Print Location: 327.593073 E11 Central Library : Thailand Collection
Bangkok : United Production, 1987
 
Text in English and Thai

The United States and the future of Thailand / David A. Wilson
Print Location: 327.593073 W746U Central Library : Thailand Collection
New York : Praeger, c1970
Unequal partners : Philippine and Thai relations with the United States, 1965-75 / William Scott Thompson
Print Location: 327.730593 T478U Central Library : Thailand Collection
Lexington, Mass. : Lexington, c1975
การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทสหรัฐอเมริกา ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย 1960 และ 1990 / อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์
Print Location: 330.9593 อก International Information Center
กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
 
สารบัญ: อิทธิพลของสหรัฐฯ ต่อนโยบายเศรษฐกิจไทย ในช่วงทศวรรษที่ 1960 : เงื่อนไขและพัฒนาการ -- ทศวรรษ 1990 การกลับมาใหม่ของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย : วิกฤตไทย วิกฤตเอเชีย 1997 ความเฉยเมยของสหรัฐอเมริกา ; วิกฤตไทย วิกฤตเอเชีย 1997 ท่าทีใหม่และกรอบความคิดใหม่ของสหรัฐฯ ; วิกฤตไทย 1997 ท่าทีใหม่และกรอบความคิดใหม่ของสหรัฐฯ ; จากรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ถึงรัฐบาลชวน หลีกภัย ท่าทีใหม่ของสหรัฐฯ ; สหรัฐฯ ท่าทีใหม่กับผลประโยชน์ใหม่ทางเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ; สหรัฐอเมริกา กองทุนการเงินระหว่างประเทศและการสูญเสียอธิปไตย ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์
Print Location: 327.593073 ถ76ค Central Library
กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525
จดหมายเหตุเรื่องทูตอเมริกันเข้ามาในรัชกาลที่ 3 เมื่อปีจอ พ.ศ. 2393
Print Location: 959.35 จ141 Central Library : Rarebook Collection
พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466
 
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต โปรดให้พิมพ์ในการบำเพ็ญพระกุศลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายปรียชาติสุขุมพันธุ์ เมื่อปีกุน พ.ศ. 2466
 
สารบัญ: อธิบายเหตุที่ทูตอเมริกันเข้ามาในรัชกาลที่ 3 -- อธิบายบุคคลที่ปรากฏนามในจดหมายเหตุ -- เรือรบอเมริกันมาถึงสันดอน -- ว่าด้วยกำหนดวันรับทูต -- ทูตมาถึงกรุงเทพฯ -- ทูตไปหาพระยาศรีพิพัฒน์ครั้งที่ 1 -- จดหมายทูตมีถึงพระยาศรีพิพัฒน์ ฉบับที่ 1 -- คำของทูตเตรียมจะกราบทูลพระกรุณา -- จดหมายพระยาศรีพิพัฒน์ตอบทูตฉบับที่ 1 -- จดหมายทูตมีถึงเจ้าพระยาพระคลัง -- จดหมายทูตมีถึงพระนายไวยวรนาถ -- จดหมายพระนายไวยวรนาถมีถึงนายพลเรือรบอเมริกัน -- ส่งเสบียงให้เรือรบอเมริกัน -- ส่งทูตไปจากกรุงเทพฯ -- จดหมายทูตมีถึงพระยาศรีพิพัฒน์ฉบับที่ 2 -- จดหมายนายพลเรือรบอเมริกันถึงพระนายไวยวรนาถ -- สำเนาอักษรสาสน์ของประธานาธิบดีอเมริกันถวาย พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -- สำเนาตราตั้งบัลเลศเตียเปนทูตอเมริกัน -- คำให้การจีนเสี่ยงที่มากับเรือทูตอเมริกัน -- สำเนาหมายรับสั่งในการรับทูตอเมริกัน

นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐอเมริกา (2518-2545) / อุไรวรรณ ธนสถิตย์
Print Location: 327.593073 อ858น Central Library
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2546
 
สารบัญ: ความหมายของนโยบายต่างประเทศของไทย -- ภูมิหลังนโยบายต่างประเทศของไทยโดยทั่วไป ที่มีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา -- แนวนโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐอเมริกา -- การคาดการณ์นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐอเมริกา : สรุปและแนวโน้ม

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก. เล่ม 15
Print Location: 959.3 พ375ป ล.15 Central Library
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2553
 
จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539
 
สารบัญ: พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -- เรื่องทูตฝรั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ -- อธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรป -- ทางไมตรีกับฝรั่งในรัชกาลที่ 1 -- ทางไมตรีกับฝรั่งในรัชกาลที่ 2 -- ทางไม่ตรีกับฝรั่งในรัชกาลที่ 3 -- ทางไมตรีกับฝรั่งในรัชกาลที่ 4 -- จดหมายเหตุเซอร์ยอน เบาว์วิงราชทูตอังกฤษ -- บันทึกส่วนตัวในการมาเยือนของเซอร์จอหน์ เบาว์ริง -- พระราชหัตถเลขาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรียังราชสำนักอังกฤษ -- จดหมายเหตุของหม่อมราโชทัย -- นิราศลอนดอน -- อเมริกันแต่งทูตเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี เมื่อ พ.ศ. 2399

พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐ : ประมวลข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช 2503 = Indelible Impressions of a Royal Visit : news clippings of their Majesties the King and Queen of Thailand's State Visit to the U.S.A. in 1960 / [บรรณาธิก
Print Location: 92 ภค673 Central Library : Reserve Collection
กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2542
 
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง ในประเทศไทย = Thailand and the United States : development, security, and foreign aid / โรเบิร์ต เจ. มัสแคต ; คณะผู้แปล กุสุมาลย์ รชตะนันทน์, สัญฉวี สายบัว, ติระพร บุนนาค ; บรรณาธิการแปล เมธี ครองแก้ว, พรายพล ค
Print Location: 338.91730593 ม386ส Central Library
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
สหรัฐอเมริกากับระบบทหารในประเทศไทย : ศึกษากรณีความช่วยเหลือด้านการทหารยุคหลังสงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1975-1980) / สุรชาติ บำรุงสุข
Print Location: 341.72 ส848ส Central Library
กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับสหปาลีรัฐอเมริกา และ สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน / รวบรวมโดย อำมาตย์เอกพระยาราชเสนา
Print Location: 341.0264593 สส555 Central Library : Rarebook Collection
พระนคร : โรงพิมพ์ศุภการจำรูญ, 2468
สำเนารายงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ. 2427 / กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา, [พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต, ทรงเรียบเรียง]
Print Location: 917.3 พ34ส 2482 Central Library : Rarebook Collection
พระนคร : กรมศิลปากร, 2482
 
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ นางเชย วิฏฐารวินิจฉัย ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม พ.ศ. 2482
 
สารบัญ: ระยะทางไปอเมริกา -- ไปวอชิงตัน -- ยื่นพระราชสาส์นต่อเปรสิเดนต์ -- ทูตไทยเที่ยวดูป๊าก -- การรับแขกที่บ้านเปรสิเดนต์ -- เล่าถึงบ้านเปรสิเดนต์ -- ทูตไทยไปกรมท่า -- ดูมิวเซียมยุทธภัณฑ์และที่อื่นๆ -- การหารือเรื่องเปลี่ยนสัญญาสุรา -- ไปดูกรมนา -- ไปดูเวนียาตแลบ้านวอชิงตัน -- ไปดูแคปิตอล -- ระยะทางจากนิวยอกไปแซนพรานสิสโก -- ระยะทางกลับจากอเมริกา

สำเนารายงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศ์วรฤทธิ์ เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ.2427 ของพระองค์เจ้าโสณฑิตย์
Print Location: 917.3 พ34ส 2513 Central Library : Stack
พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2513
สำเนารายงารพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ. 2427 / กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา, [พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต, ทรงเรียบเรียง]
Print Location: 917.3 พ34ส Central Library : Rarebook Collection
พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469
 
พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ปีขาล พ.ศ.2469
 
สารบัญ: ระยะทางไปอเมริกา -- ไปวอชิงตัน -- ยื่นพระราชสาส์นต่อเปรสิเดนต์ -- ทูตไทยเที่ยวดูป๊าก -- การรับแขกที่บ้านเปรสิเดนต์ -- เล่าถึงบ้านเปรสิเดนต์ -- ทูตไทยไปกรมท่า -- ดูมิวเซียมยุทธภัณฑ์และที่อื่นๆ -- การหารือเรื่องเปลี่ยนสัญญาสุรา -- ไปดูกรมนา -- ไปดูเวนียาตแลบ้านวอชิงตัน -- ไปดูแคปิตอล -- ระยะทางจากนิวยอกไปแซนพรานสิสโก -- ระยะทางกลับจากอเมริกา

หนังสือสัญญากรุงสยามกับเมืองต่างประเทศ
Print Location: 341.0264593 ห144 Central Library : Rarebook Collection
[ไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์ : ไม่ปรากฎสำนักพิมพ์ , [244?]
 
สารบัญ: 1 ประเทศอังกฤษ แลประเทศสยาม : 1.1 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันอังคาร เดือนเจ็ด แรมค่ำหนึ่ง จุลศักราช ๑๑๘๘ ปีจออัฐศก -- 1.2 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพุฒ เดือนหก ขึ้นสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๗ ปีเกาะสับตศก -- 1.3 ไขข้อสัญญา ลงวันอังคาร เดือนหก ขึ้นเก้าค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๘ ปีมะโรงอัฐศก -- 1.4 หนังสือสัญญาว่าด้วยคนไปมาที่เมืองเชียงใหม่และแม่น้ำสระวิน ลงวันพุฒ เดือนยี่ แรมสิบสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๕ ปีระกาเบญจศก -- 1.5 หนังสือสัญญาว่าด้วยเมืองเชียงใหม่เมืองลำปาง เมืองลำพูน ลงวันจันทร เดือนสิบ ขึ้นสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๔๕ ปีมแมเบญจศก -- 1.6 ข้อเพิ่มเติมหนังสือสัญญาว่าด้วยการส่งคนโทษให้กันแลกัน ลงวันจันทร เดือนสิบสอง แรมเก้าค่ำ จุลศักราช ๑๒๔๗ ปีระกาสับตศก -- 2 ประเทศอเมริกัน แลประเทศสยาม : 2.1 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๒๐ เดือนมาช คฤษต ศักราช ๑๘๓๓ ปี -- 2.2 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวัน พฤหัศบดี เดือนหก แรมสิบค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๘ ปีมะโรง อัฐศก -- 3 ประเทศฝรั่งเศส แลประเทศสยาม : 3.1 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนเก้า ขึ้นสิบสี่ค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๘ ปีมะโรง อัฐศก -- 3.2 หนังสือสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันจันทร์ เดือนแปด ขึ้นสิบสี่ค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๙ ปีเถาะนพศก -- 3.3 ความเพิ่มเติมในสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันพฤหัศบดี เดือนแปด แรมสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๒ ปีมะเมียโทศก 3.4 ใขข้อสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันศุกร เดือนแปด ขึ้นสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๔ ปีวอก จัตวาศก -- 3.5 สัญญาสุรา ลงวันพุฒ เดือนเก้า ขึ้นเจ็ดค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๙ ปีเถาะนพศก -- 3.6 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๒ -- 3.7 สัญญาน้อย ลงวันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๒ -- 3.8 บันทึกวาจา ลงวันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๒ -- 4 ประเทศเดนมาร์ก แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนเจ็ด ขึ้นเก้าค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิ ศก -- 5 ประเทศเยอรมัน แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนสิบเบด แรมสามค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิ ศก -- 6 ประเทศโปรตุเคศ แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพฤหศบดี เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิ ศก -- 7 ประเทศนิวเซอแลนต์ แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๓ ปีระกาตรี ศก -- 8 ประเทศปลอยซิน แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๓ ปีระกาตรี ศก -- 9 ประเทศสวิเดนนรไว แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนหก แรมสิบสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๐ ปีมะโรง สัมฤทธิ ศก -- 10 ประเทศเบลเคียม แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนหก แรมสิบสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๐ ปีมะโรง สัมฤทธิ ศก -- 11 ประเทศอิตาลี แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๓ เดือนออกโตเบอ คฤษตศักราช ๑๘๖๘ ปี -- 12 ประเทศออศเตรีย แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนเจ็ด ขึ้นเจ็ดค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๑ ปีมะเสงเอก ศก -- 13 ประเทศสเปน แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพุฒ เดือนสาม แรมแปดค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๑ ปีมะเสงเอก ศก -- 14 ประเทศยี่ปุ่น และประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขายการเดินเรือ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๖ -- 15 ประเทศรัซเซีย แลประเทศสยาม : หนังสือปฎิญญาณทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘

เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2503
Print Location: 92 ภ671สอ Central Library, Central Library : Reserve Collection at Stack
[กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง, 2535
 
สำนักพระราชวังรวบรวมและจัดพิมพ์เนื่องในมหามงคล สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2535
 
ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2503

เสด็จฯ เยือนอเมริกา / เรียบเรียง, ตรีภพ ขวัญนคร ; บรรณาธิการ, พิชิตชัย เชื้อมงคล
Print Location: 92 ภ671ต Central Library
กรุงเทพฯ : คลังทรัพย์ฯ, 2539
 
การบันทึกภาพประวัติศาสตร์เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ทรงกระชับสัมพันธไมตรี และทรงแสดงทัศนะในด้านความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ พร้อมหลักการ “ตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตน” ในครั้งนี้ประธานาธิบดีไอเซนชาวร์ ได้ทูลเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระองค์ท่าน เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายหลายประการ

ไทย-สหรัฐ : ความสัมพันธ์ทางทหารยุคเปรม-เรแกน / สุรชาติ บำรุงสุข
Print Location: 327.593073 ส848ท Central Library
กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาฯ, 2529

Research Reports

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ : อดีต ปัจจุบันและอนาคต / ประภัสสร์ เทพชาตรี
Print Location: 327.593073 ป338ค Central Library
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
 
สารบัญ: ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ -- นโยบายไทยต่อสหรัฐฯในยุคหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ -- การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ -- นโยบายไทยต่อสหรัฐฯในอนาคต

Theses / Dissertations

Consequences of the Vietnam War on Thai foreign policy / M. Ma
Print Location: 327.593 M235C Central Library : Thailand Collection
Thesis [M.A.]--California State University, Long Beach, 1980
The Impact of the United States on politics in Thailand / Sirichai Osiri
Print Location: 327.9593073 S619I Central Library : Thailand Collection
Thesis [M.A.]--North Texas States University, 1974
The Making of the Thai-U.S. military alliance and the SEATO Treaty of 1954 : a study in Thai decision-making / Chatri Ritharom
Print Location: 327.116 C494M Central Library : Thailand Collection
Thesis [Ph.D.]--Claremmont Graduate School, 1976
United States foreign policy and Thai military rule, 1947-1977 / by Surachart Bamrungsuk
Print Location: สม 15 004889 Central Library : Chula Collection
Bangkok : Editions Duangkamol, c1988
 
Thesis (M.A.)--Cornell University

การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500) / ณัฐพล ใจจริง = Thai politics in Phibun's government under the U.S. world order (1948-1957) / Nattapoll Chaiching
Print Location: 521615 Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis
วิทยานิพนธ์ (ร.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
 
ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐฯที่ก่อตัวขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯได้เข้ามามีบทบาทแทรกแซงการเมืองไทยในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามด้วยการให้ความสนับสนุนกลุ่มการเมืองทั้งกลุ่มตำรวจและกลุ่มทหารมีผลทำให้การเมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีเสถียรภาพและสามารถดำเนินนโยบายตามที่สหรัฐฯต้องการได้ ต่อมา สหรัฐฯให้การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ให้กลับขึ้นมามีความสำคัญทางการเมือง ในขณะที่ รัฐบาลเริ่มถอยห่างออกจากนโยบายของสหรัฐฯ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสถาบันกษัตริย์ “กลุ่มรอยัลลิสต์”และกลุ่มทหารในช่วงปลายรัฐบาลนั้นส่งผลให้สหรัฐฯตัดสินใจให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองใหม่ คือ สถาบันกษัตริย์และกลุ่มทหารให้ขึ้นมีอำนาจแทนเพื่อให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพและดำเนินนโยบายตามที่สหรัฐฯต้องการต่อไป ดังนั้น บทบาทของสหรัฐฯที่มีต่อการเมืองไทยในช่วงเวลานั้นจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญที่ทำให้กลุ่มการเมืองใดได้รับชัยชนะทางการเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุนกลุ่มการเมืองใหม่ของสหรัฐฯนี้ได้นำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการทหารและทำให้ไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบโลกของสหรัฐฯที่แนบแน่นยิ่งขึ้นในเวลาต่อมา
Under the U.S. World Order which was emerged after the end of the World War II, the United States government has taken its role in intervening Thai politics. This thesis discovers that the U.S. government had supported both Police and Military groups in the Phibun’s government which prompted the political situation in Thailand become stable. This dynamic enabled the Thai government to pursue foreign policies that complied with the U.S. interest. In the same time, the U.S. government was behind the resurgence of the Monarchy back to the political sphere. Whereas the Phibun’s government began to keep distance from the U.S. influence over Thailand’s policies amidst the conflict between the Phibun’s government with the Monarchy, the Royalist and the Military. the U.S. government decided to turn its support towards the newly political groups than the Phibun’s government: that are the Monarchy and the Military. Such policy allowed the U.S. government to maintain the political stability and retain its policies in Thailand. As a result, the role of the U.S. government in the Thailand’s political situations is the decisive factor in deciding the triumphant result of any political actor among the Thai politics. It must be noted that the role of the U.S. government in supporting the newly political groups brought about the authoritarian regime in Thailand as well as it sowed the seed connecting the Thai state with the U.S. world order more closely in the following decades.

ประเทศไทยในยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียอาคเนย์ในช่วงการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2516-2519) / จิติยา พฤกษาเมธานันท์ = Thailand in the US changing strategy towards Southeast Asia (1973-1976) / Jitiya Purksametanan
Print Location: 530904 Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis
วิทยานิพนธ์ (ร.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
 
วิทยานิพนธ์นี้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - สหรัฐอเมริกา ในบริบทที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปจากอินโดจีน เพื่อตอบคำถามว่า ประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรในยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียอาคเนย์ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากการยุติสงครามเวียดนาม จนถึงการถอนทหารสหรัฐฯ ออกจากประเทศไทย ในปี 2519 และสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศมหาอำนาจ ประสบปัญหาอย่างไรในการที่จะให้ประเทศไทยดำเนินนโยบายต่างประเทศตามที่ตนต้องการ ท่ามกลางพลวัตที่ผันเปลี่ยนของการเมืองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2516 – 2519 วิทยานิพนธ์นี้ได้อภิปรายถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อันได้แก่ ความแตกแยกขัดแย้งในหมู่ผู้นำ และการก่อตัวของกลุ่มพลังสังคมต่างๆ การมีรัฐบาลพลเรือนพระราชทาน (รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์, 14 ตุลาคม 2516 – 14 กุมภาพันธ์ 2518) และรัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้ง (รัฐบาลเสนีย์ ปราโมช, 15 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2518, รัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมช, 14 มีนาคม 2518 – 12 มกราคม 2519 และรัฐบาลเสนีย์ ปราโมช, 20 เมษายน – 6 ตุลาคม 2519) รวมทั้งการทำงาน และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มพลังสังคมต่าง ๆ ในช่วงการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือน พ.ศ. 2516 -2519 ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ทำให้สหรัฐฯ ประสบความล้มเหลวในการดำเนินการ จนกระทั่งต้องถอนกองกำลัง และฐานทัพทั้งหมดออกไปจากประเทศไทย ในปี 2519
This thesis studies the relationship between Thailand and the United States during from 1973 -1976 in the context of US withdrawal from Indochina after the end of Vietnam War. It explains Thailand’s role in the United States’ changing strategies towards Southeast Asia. This study discusses how US hegemony had failed to make Thailand comply to its policies amidst the dynamics of changes in the international context after the end of Vietnam War and Thai politics during the year 1973 – 1976. This thesis concluded that the dynamics of Thai politics during the years 1973 -1976, namely the conflicts among leaders and the liberal social forces that have built up around 1973, the political upheaval on October 14, 1973 in Thailand, along with the civilian governments (Sanya Dhammasak government, 14 October 1973 – 14 February 1974, Seni Pramoj Government, 15 February – 13 March 1975, Kukrit Promoj government, 14 March 1975 – 12 January 1976 and Seni Pramoj government, 20 April – 6 October 1976), created a momentum leading to the clashes of liberal and conservative social forces during that period. They ultimately presented a series of obstacles to the US, and finally led to its failure to keep bases and forces in Thailand after the year 1976.