Malai Chanting
malai head photo

Subject Guide เรื่อง การสวดพระมาลัย (Malai Chanting) เป็นคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสวดพระมาลัยซึ่งเป็นประเพณีประจำงานศพ เป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระรัตนตรัย แต่เดิมพระสงฆ์ จำนวน 4 รูป หรือ 1 เตียง เป็นผู้สวดโดยจะสวดหลังจากที่สวดพระธรรมแล้วเสร็จ พระจะใช้ตาลปัตรบังหน้า ใช้บทสวดจากหนังสือพระมาลัยหรือที่เรียกว่าพระมาลัยคำสวด (คำสอน) เนื้อหาเป็นธรรมะสั่งสอนให้ผู้ฟังเกรงกลัวต่อบาป กลัวอกุศลกรรม การสวดมาลัยนอกจากเพื่อสั่งสอนสาธุชนแล้วยังเป็นวิธีการแก้ความเงียบเหงาในขณะเฝ้าศพ และเพื่อให้เจ้าภาพหรือญาติผู้ตายคลายความเศร้าโศกด้วย

ในคู่มือได้แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การสวดพระมาลัย หลากหลายประเภท อาทิเช่น หนังสือ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สารสนเทศที่เป็นสื่อประสม ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง : http://www.prapayneethai.com

ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Download Subject Guide
Subject Specialist
Picture: Warawan Weeworawong

Warawan Weeworawong
Librarian
Tel: 022182919