บทนำ
header

Farmily Farms (ฟาร์มครอบครัว) คือ  ระบบการเกษตรแบบครอบครัว เป็นระบบการทำการเกษตรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งสมาชิกครอบครัวเป็นเจ้าของฟาร์ม และลงมือทำกิจการด้วยตนเอง ที่ดินมักจะสืบทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก ผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน มีสัตว์และพืชผลหลายอย่างขายส่วนที่เหลือ เพื่อสร้างรายได้สำหรับใช้จ่ายและเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน เนื้อหาจะครอบคลุมเรื่องการจัดการฟาร์ม ธุรกิจการเกษตร รวมถึงวิธีการผลิตที่เน้นในเรื่องการนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมาใช้ในฟาร์ม

Subject guide เรื่อง Family Farms (ฟาร์มครอบครัว) เป็นคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Family Farms (ฟาร์มครอบครัว) โดยแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เชื้อเพลิงชีวภาพ หลากหลายประเภท อาทิเช่น หนังสือ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Download Subject Guide
 
Subject Specialist
Picture: Wasana Laochinchart

Wasana Laochinchart
Information Specialist
Tel: 022182915