บทนำ
แหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนำ mobile application มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกๆ ด้าน
All Items by Source

Books / Book Chapters

Articles

Databases

Education Research Complete Some full text available
Education Research Complete (ERC) ภายใต้ชุดฐานข้อมูล EBSCOhost
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมการวิจัยทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกด้าน ทุกระดับขั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาพิเศษ เช่น พหุภาษา สุขศึกษา การวัดผลทางการศึกษา งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน รวมถึงการบริหารการศึกษา นโยบายด้านการศึกษา ทุนและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องฐานข้อมูลมีบทคัดย่อและดัชนีมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง บทความ/เอกสารประกอบการสัมมนา ข้อมูจากวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1400 ชื่อเรื่อง และมีหนังสือฉบับเต็มมากกว่า 550 ชื่อเรื่อง

ปัจจุบันบริษัท EBSCOให้สิทธิ์สมาชิก ThaiLIS ซึ่งรวมถึงประชำคมจุฬาฯ ได้เข้าใช้งาน ERC ผ่านเครือข่าย UniNet ของ สกอ.

 
Teacher Reference Center
Teacher Reference Center provides indexing and abstracts for 280 periodicals. In addition, 96% of journals indexed in the database are peer-reviewed. Topics include assessment, best practices, continuing education, and more.
The Chronicle of Higher Education
The Chronicle of Higher Education is a source of news, information, and jobs. The Web site features the complete contents of the latest issue, daily news and advice columns, current job listings, and more.

Theses / Dissertations

Special Projects

Newspapers

ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์  26 ส.ค. 2556 

Conferences

Researcher / Faculty / Person as Information Source

Images

Subject Specialist
Picture: Piyathida Horpratoom

Piyathida Horpratoom
Information Specialist
Tel: 022182930