ตาราง/แนวทางปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.แบบฟอร์มออนไลน์แจ้งความประสงค์ในการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 2561

2.คุณลักษณะและแนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ / ฝ่ายคุณลักษณะและแนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลา 
1.ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย คุณลักษณะของผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาทำการบริการจ่ายรับ Internet Serviceการให้บริการนอกเวลา ชั้น 2
2 ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ภาระงานการปฏิบัติงานนอกเวลา IRM คู่มือการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
3 ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี งานบริการโสตทัศนวัสดุ
4 ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ บริการนอกเวลาของ IIC
5 ศูนย์เอกสารประเทศไทย บริการนอกเวลาของ TIC
6 ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาฯ คุณลักษณะของผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาทำการ บริการนอกเวลาของ CIH
7 ฝ่ายบริหาร เคาน์เตอร์ขายบัตร ผู้ปฎิบัติงานเวรประจำวัน

3.ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่   สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ เดือนพฤศจิกายน – มกราคม 2561

4. ข้อปฏิบัติสำหรับหัวหน้าเวรประจำวัน ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร

5.แนวปฏิบัติงานบรรณารักษ์เวร สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ

6.ข้อปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติงานบริการนอกเวลาทำการสำนักงานวิทยทรัพยากร สำหรับเจ้าหน้าที่เวรประจำวัน

7.แนวทางปฏิบัติการหมุนเวียนการพักและการปฏิบัติงานแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ

8.หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่อาคารจามจุรี 10

9.การจัดเรียงหนังสือ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ระบบหอสมุดแพทย์อเมริกัน (NLM)

10.Book Delivery

11.บริการยืม-คืน บริการBook Delivery : คณะจิตวิทยา พยาบาล วิทยาศาสตร์การกีฬา สหเวชศาสตร์ งานและบริการอื่น ๆ ที่จามจุรี 10

12.คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh วิธีการเติมเงิน-คืนเงิน และปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้เครื่อง ได้จาก http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=3777

13.แนวปฏิบัติด้านระบบกายภาพของสำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรรษา (อาคารจามจุรี 10)

14.  Learning & Sharing Arena (User Guide : คู่มือสำหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์)

15.  Learning & Sharing Arena : Power point แนะนำการใช้งานและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

16.  บริการหนังสืออ้างอิง และบริการวารสาร